Om humlor

Ljus jordhumla (Bombus lucorum) är en vanlig art i Sverige.

Häromdagen läste jag om humlor och hur de riskerar att dö ut. Jag blev väldigt intresserad av detta då det inte är något jag tänkt på förut. Jag har försökt ta reda på hur pass allvarligt detta är men hittar inte så mycket information. Är humlan ens fridlyst? Jag har bara hittat information om att vissa arter är utrotningshotade, räcker inte det för att en humla ska bli fridlyst? Hur pass hotade är dom egentligen, i Sverige och i resten av världen och vad gör man för att hjälpa dom?

Tack för dina intressanta frågor. Humlor, liksom många andra insekter, är ofta värmegynnade och/eller specialiserade på att leta efter föda på särskilda växter eller i särskilda miljötyper. Därför missgynnas många sådana insekter när t.ex. gamla öppna betesmarker tillåts växa igen (större träd och buskar gör att det blir mer skugga, som i sin tur gör det svalare och ändrar livsvillkoren för andra växter) eller i det moderna jordbruket med så kallade monokulturer (stora fält med bara en enda miljötyp och gröda, och inga ogräs). Studier från bland annat Lund har också visat att pollinerande insekter, kanske särskilt bin (och humlor är ju faktiskt just bin) påverkas mycket negativt av flera bekämpningsmedel som används i det moderna jordbruket.

När det gäller humlor i Sverige har man totalt hittat 41 olika arter, varav 38 anses vara bofasta och reproducerande. Därtill tillkommer 6 så kallade underarter, som man kan likställa lite med distinkta lokala varianter av en och samma art. Av dessa är hela 9 arter upptagna på den nationell rödlistan, där 5 anses vara ”nära hotade” (NT), 1 anses vara ”sårbar” (VU) och 3 arter anses vara ”nationellt utdöda” (RE). Det vill säga att mer än 20% av alla våra humlor är hotade på ett eller annat vis och i olika grad! Däremot är inga humlor fridlysta. Det kan bero på många olika faktorer, där man kanske inte helt ska se bort ifrån att många humlor kan vara ganska svåra att känna igen om man inte studerar dem i mikroskop. Om man då fridlyser bara en särskild art, kunde det kanske vara svårt att följa upp hur effektivt detta lagliga skydd är. Fridlysning är dessutom inte alltid synonymt med att en art är särskilt hotad – t.ex. är alla svenska grod- och kräldjur, och alla svenska orkidéer, fridlysta. Det handlar mer om att man väljer att skydda dessa organismer från att t.ex. utnyttjas i internationell handel.

Vad görs då för att skydda humlor? I Sverige känner jag inte till några specifika insatser för just humlor, men det arbetas väldigt intensivt med att återskapa gammal kulturmark (t.ex. gamla betesmarker) och att främja ett mer hållbart, mer traditionellt, jordbruk som använder färre eller inga bekämpningsmedel. Det är åtgärder som kommer att ha en direkt positiv effekt på svenska humlor. I andra länder, t.ex. Storbritannien, försöker man återinföra humlor som har dött ut när deras livsmiljöer förstörts. Då återskapar man lämpliga miljöer, och importerar humlor från andra länder som man släpper ut där – faktiskt från Sverige i vissa fall.

Det du själv kan göra för att hjälpa humlor, förutom att ta hand om miljö och natur i allmänhet, är att låta en del av din trädgård vara lite vildvuxen, att plantera blommor som humlor gärna besöker, och kanske dessutom sätta upp en humleholk!

Hoppas du fick svar på dina frågor!

-Andreas Nord

november 29, 2018

Inlägget postades i

Djur Miljö